Prevence rizikového chování

Školní metodička prevence: Mgr. Martina Slováčková
Telefon: 737 720 589
E-mail: m.slovackova@zshl.cz
Konzultační hodiny: pondělí 12.00 - 12.45 hod, dále pak po předchozí domluvě


Metodické a koordinační činnosti
1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
2. Koordinace a participace na realizaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování.
3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
5. Individuální a skupinová práce se žáky s rizikových chováním, které negativně ovlivňuje jejich vzdělávání.
6. Koordinace spolupráce školy se všemi orgány a pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chovaní.
8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
9. Vedení písemných záznamů agendy metodika prevence.


Informační činnost

1. Zajišťování odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy.
3. Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
4. Předání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi metodika prevence.

Poradenské činnosti
1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
3. Příprava podmínek pro integrace žáků se specifickými výchovnými poruchami chování ve škole a koordinace služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.