Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Plátková
Telefon: 571 447 316
E-mail: i.platkova@zshl.cz
Konzultační hodiny: úterý
 15:00 - 15:30 hod.; středa 12:10 - 12:40 hod., dále pak po předchozí domluvě


Poradenské činnosti
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáků
b) základní a skupinové šetření k volbě povolání, administrace analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídními učiteli 
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídními učiteli
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
f) zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích Úřadu práce ČR a informací žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálních informačních služeb těchto středisek
g) poskytování služeb kariérního poradenství žákům cizincům
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni
3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a mimořádného nadání nebo mimořádně nadané žáky ve škol. poradenských zařízeních.
4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP a intervenčních činností.
5. Příprava podmínek pro žáky s SVP ve škole, koordinace zajišťování poradenských služeb.
6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky s SVP a zjm. pro žáky uvedené v § 16, odst. 9 školského zákona.


Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
a) v otázkách kariérového rozhodování žáků
b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory (PLPP)
c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s SVP
d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence ped. pracovníkům školy.
3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky.
4. Předání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky s SVP pracovníkům školy.
5. Poskytování informací o činnosti žáků a jejich zákonným zástupcům
6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.