Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Otevřená škola je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence občanské
6. Kompetence pracovní

Přáli bychom si, aby v našem pojetí byla škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým dovednostem učit se a řešit problémy. Práce ve škole má v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, zisk zdravého sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení.

Zaměření ŠVP

Zaměření ŠVP jako Otevřené školy v sobě skýtá následující priority:

1. Prezentace školy na veřejnosti
Články v Obecních listech
Webové stránky školy
Časopis "Bez chybi?"

2. Podpora akcí vesnic
Výstavy
Vystoupení pro veřejnost

3. Dny otevřených dveří
Spolupráce s MŠ
Spolupráce s okolními školami
Spolupráce s rodiči

4. Akce pro veřejnost
Vánoční akademie
Vánoční výstavka
Den matek
Divadelní vystoupení

5. Vzdělávání pedagogů
Soustavné vzdělávání v rámci DVPP

Otevřená škola rozvíjí osobnostní a personální kompetence. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj žáka, vztahy k různým věkovým skupinám a jiným lidem. Rozvíjí taktéž kompetence občanské, které spočívají především v uznávání hodnot a úctě k hodnotám.
Neméně důležitou součástí je úcta k tradicím, ke své obci a regionu, v němž žijeme, což se promítá i do samotné výuky.