Provozní řád

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

Provoz ŠJ se řídí:

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- zákonem 561/2004 Sb., školským zákonem ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin,
- nařízením ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva
- Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí stravování.

Zájemci o stravování vyplní u vedoucí ŠJ přihlášku.

Vstup do jídelny školy je povolen:
cizí strávníci:      11,00-11,15 h
žáci a zaměstnanci školy:      11,20-13,30 h
V případě mimořádných akcí školy i jinak, dle dohody s vedením školy.

Žáci vstupují do jídelny pouze v doprovodu učitele. Tašky a svršky si odkládají v prostorách před jídelnou.

Odběr obědů do jídlonosiče pro nemocné žáky je možný v době výdeje pro cizí strávníky a to dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., pouze první den nemoci. Pokud má žák zájem odebírat obědy i v době nemoci, musí si doplatit provozní a mzdové náklady k ceně obědu. Zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd v případě odpracování 3 hodin. V době ŘD, nemoci, náhradního volna či služební cesty, musí uhradit náklady na oběd v plné výši nebo si oběd odhlásit. Strava odebraná do jídlonosiče je určená k přímé spotřebě bez skladování!

Stravné se platí první dva pracovní dny v měsíci hotově, v době od 7,00 do 12,30 hodin nebo inkasem k pátému pracovnímu dni v měsíci. Pokud strávník nezaplatí stravné v termínu k tomu určenému, je povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucí stravování a dohodnout náhradní termín. Jestliže se nechce strávník nadále stravovat, oznámí to vedoucí stravování před začátkem nového měsíce. Odhlášky obědů si provádí strávníci buďto sami na webových stránkách ZŠ Horní Lideč v sekci jídelny do 12.00 hodin, na terminálu u kanceláře ŠJ, osobně u vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 571 447 329, 605 063 898 a to nejpozději den předem do 12.30 hodin.

Ceny stravného:

7 - 10 let 23,--kč

11 - 15 let 25,--kč

15 a více 27,--kč

Dospělí 27,--kč

Cizí strávníci 55,--kč

Každý strávník obdrží při přihlášení čip, za který zaplatí zálohový poplatek 100,-- Kč. V případě ztráty si musí zakoupit čip nový. Záloha se strávníkům vrací při ukončení stravování a vrácení funkčního čipu. Pokud strávník čip zapomene, vyzvedne si před obědem v kanceláři ŠJ náhradní doklad, který po obědě vrací.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Po dobu pobytu ve školní jídelně zajišťuje dozor nad strávníky pedagogičtí pracovníci. Rozvrh dozorů je vyvěšen na jídelně. Dozor dává pokyny k zajištění kázně žáků, zamezuje vstupu cizích osob do jídelny, sleduje řádné odevzdávání nádobí, případně nahlásí kuchařkám mimořádný úklid v průběhu výdeje (rozlití čaje, rozbité nádobí).

Připomínky ke stravování se hlásí v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 571 447 329, 605 063 898.

Jídelní lístky jsou v předstihu vyvěšeny na nástěnce před jídelnou a na webových stránkách školy.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů, rozhodných pro stanovení výše stravného dle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. školského zákona č. 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona je školním rokem období od 1. září do 31. srpna.

Tento řád je na vyžádání k nahlédnutí u vedoucí stravování.

     Kovalčíková Jana                                                                                                       Mgr. Daňková Gabriela

--------------------------------------                                                                                   --------------------------------------------

     Vedoucí stravování                                                                                                         Ředitelka školy


Školní jídelna Horní Lideč

Adresa: ZŠ Horní Lideč, okres Vsetín, 756 12 Horní Lideč 200

Telefon: 571 447 329, 605 063 898

Vedoucí školní jídelny: Kovalčíková Jana

Hlavní kuchařka: Tvarůžková Ludmila

Kuchařka: Kabrhelová Mária

Pomocná pracovnice: Zimková Alena, Beranová Hana

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí z MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců MŠ a ZŠ