VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ZŠ Horní Lideč, okres Vsetín, 756 12 Horní Lideč 200

Vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č. 107/2005 S., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

1. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času při konzumaci oběda

Strávník má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice u výdeje stravy
 • odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

2. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • do školní jídelny mají povolen vstup pouze cizí strávníci, děti/žáci, pracovníci školy

(dle přihlášek)

 • výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 11.00 - 11.15 h
 • výdej obědů pro žáky a pracovníky školy probíhá od 11.20 - 13.30 h
 • strávníci se přihlašují ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky
 • do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (školní rok končí 31. srpna, vyhláška č. 107/2005)
 • strávníkům je vydán kompletní oběd včetně masa a příloh, s tím, že vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně
 • odběr obědů do jídlonosiče první den nemoci je možný v době výdeje pro cizí strávníky, strava je určená k okamžité spotřebě
 • v případě zájmu o odběr obědů v době nemoci si musí strávník doplatit provozní a mzdové náklady k ceně obědu
 • zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd v případě odpracovaných 3 hodin, v době ŘD, nemoci či služební cesty musí uhradit oběd v plné výši
 • stravné se hradí buďto hotově první dva pracovní dny v měsíci nebo bankovním převodem k pátému pracovnímu dni v měsíci
 • jestliže se strávník nechce nadále stravovat, oznámí to vedoucí stravování před začátkem nového měsíce
 • ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování
 • odhlášky obědů provádí strávníci:

a)sami na webových stránkách školy www.zshl.cz v sekci jídelny do 12.00 hodin

b)na terminálu u kanceláře ŠJ, osobně u vedoucí ŠJ do 12.30 hodin

c)telefonicky na čísle 571 447 329, 605 063 898, nejpozději den předem do 12.30 hodin

 • běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, úklid po skončení provozu jídelny zajišťuje uklízečka
 • jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy a před kanceláří ŠJ

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu
 • k zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy
 • strávníci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
 • každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně nahlásí strávníci okamžitě pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči

4. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 • žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a okamžitě oznámí zjištění poškození školního majetku pedagogickému dozoru ve školní jídelně

Jana Kovalčíková Mgr. Gabriela Daňková

Vedoucí stravování Ředitelka školy


Školní jídelna Horní Lideč

Adresa: ZŠ Horní Lideč, okres Vsetín, 756 12 Horní Lideč 200

Telefon: 571 447 329, 605 063 898

Vedoucí školní jídelny: Kovalčíková Jana

Hlavní kuchařka: Tvarůžková Ludmila

Kuchařka: Kabrhelová Mária

Pomocná pracovnice: Zimková Alena, Beranová Hana

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ.